Monthly Archives: ژانویه 2023

قلمزنی نقره اصفهان

قلمزنی نقره اصفهان

قلمزنی روی نقره نوعی از قلمزنی است که به صورت خاص و تنها در برخی از شهرهای ایران انجام می‌شود. اصفهان و تبریز از مهمترین شهرهای صاحب سبک در قلمزنی روی نقره هستند. قلمزنی نقره اصفهان با سبک تبریز تفاوت‌های عمده‌ای دارد. در قلمزنی نقره اصفهان، عمق لازم برای طرح و نقوش را با استفاده […]